Pinned toot

(Intro en galego e castelá)

Vila Liberdade é un proxecto de casa cuir autogestionada situada nunha aldea en Galiza (Península Ibérica).

Queremos prover un espazo seguro para viajeres cuir e compañeres cuir locais en busca de tranquilidade para que poidan gozar da vida rural, crear arte ou relaxarse.

O proxecto aínda está en fase de desenvolvemento. A casa xa está habitada e os espazos de traballo artístico son parcialmente utilizables, pero faremos máis reformas nos próximos meses.

Todas as persoas cuir son benvidas, isto é un espazo seguro para xente de todos os xéneros e orientacións (incluíndo todos os xéneros non binarios, persoas do espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) e traballadores sexuais.

Tanto es habitantes permanentes como a nosa rede local máis próxima somos persoas brancas de diversos xéneros/orientacións/capacidades funcionais/neuroestatus.

Recoñecemos os nosos privilexios e animamos a todes es compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a sinalarnos (en público ou privado) cando esteamos a ser opresives ou ignorantes en calquera aspecto de como os nosos privilexios vos afectan.

Aviso: por razóns de seguridade (para protexernos de fachas e similares) estamos a ser vagues á mantenta respecto ao número e identidades específicas des habitantes permanentes da casa.

Ademais, todas as fotos son ou ben de localizacións xenéricas noutras áreas de Galiza ou están coidadosamente editadas para evitar que se nos identifique.

(CASTELÁ)

Vila Liberdade es un proyecto de casa cuir autogestionada situada en una aldea en Galicia (Península Ibérica).

Queremos proveer un espacio seguro para viajeres cuir y compañeres cuir locales en busca de tranquilidad para que puedan disfrutar de la vida rural, crear arte o relajarse.

El proyecto aún está en fase de desarrollo. La casa ya está habitada y los espacios de trabajo artístico son parcialmente utilizables, pero haremos más reformas en los próximos meses.

Todas las personas cuir son bienvenidas, esto es un espacio seguro para gente de todos los géneros y orientaciones (incluyendo todos los géneros no binarios, personas del espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) y trabajadores sexuales.

Tanto les habitantes permanentes como nuestra red local más próxima somos personas blancas de diversos géneros/orientaciones/capacidades funcionales/neuroestatus.

Reconocemos nuestros privilegios y animamos a todes les compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a señalarnos (en público o privado) cuando estemos siendo opresives o ignorantes en cualquier aspecto de cómo nuestros privilegios os afectan.

Aviso: por razones de seguridad (para protegernos de fachas y similares) estamos siendo vagues a propósito respecto al número e identidades específicas de les habitantes permanentes de la casa. Además, todas las fotos son o bien de localizaciones genéricas en otras áreas de Galicia o están cuidadosamente editadas para evitar que se nos identifique.

Pinned toot

Vila Liberdade is a self managed house project located in a village in Galiza (north-west Iberian Peninsule).

We intend to provide a safe space for queer travellers and locals to retreat, enjoy rural life and create art.

The project is still in develop, the house is inhabited and the art work spaces are partly usable, but more improvements are due in next months.

Every queer person is welcomed, this is a safe space for people of any gender or orientation (including every non binary gender, a-spec, pan people, etc) and sex workers.

Both permanent inhabitants and our closer local network are queer white people of diverse genders/orientations/abilities/neurostatus.

We acknowledge our privileges and encourage all queer comrades, specially racialised comrades, to call us in/out whenever we are doing anything oppressive or being ignorant/unaware in any way of how our privileges affect you.

Disclaimer: due to security reasons (to protect us from fash and similar) we are being vague on purpose about number and specific identities of permanent inhabitants in the house. Also, pictures either correspond to generic landscapes in other Galizan areas or are carefully edited to avoid any chance of doxxing.

Pinned toot

Racism, accountability 

Our project was initially named after a queer artist who had used a racist expression in some lyrics. We were aware of that but mistakenly thought it was enough to acknowledge it in the same way one still consumes media with oppressive contents while being critical of those aspects.

We are really sorry for it and very grateful to a racialised queer comrade who kindly bothered to explain to us how that is not enough when it comes to naming an inclusive project, and how we could do better were us to decide on changing the name.

We learned a lot from that conversation, not only about bettering our inclusivity, but in regards to how our white culture often repeats this very mistake and similar ones due to giving prominence to individuals above communities.

As part of our personal and political accountability, we'll leave this public statement in our social networks and blog so any racialised queer comrades can decide for themselves if this is a safe enough space for them.

We are aware that being white makes us racists in itself and we'll never be 100% safe in that regard. Still, we won't stop trying to be better.

(Intro en galego e castelá)

Vila Liberdade é un proxecto de casa cuir autogestionada situada nunha aldea en Galiza (Península Ibérica).

Queremos prover un espazo seguro para viajeres cuir e compañeres cuir locais en busca de tranquilidade para que poidan gozar da vida rural, crear arte ou relaxarse.

O proxecto aínda está en fase de desenvolvemento. A casa xa está habitada e os espazos de traballo artístico son parcialmente utilizables, pero faremos máis reformas nos próximos meses.

Todas as persoas cuir son benvidas, isto é un espazo seguro para xente de todos os xéneros e orientacións (incluíndo todos os xéneros non binarios, persoas do espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) e traballadores sexuais.

Tanto es habitantes permanentes como a nosa rede local máis próxima somos persoas brancas de diversos xéneros/orientacións/capacidades funcionais/neuroestatus.

Recoñecemos os nosos privilexios e animamos a todes es compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a sinalarnos (en público ou privado) cando esteamos a ser opresives ou ignorantes en calquera aspecto de como os nosos privilexios vos afectan.

Aviso: por razóns de seguridade (para protexernos de fachas e similares) estamos a ser vagues á mantenta respecto ao número e identidades específicas des habitantes permanentes da casa.

Ademais, todas as fotos son ou ben de localizacións xenéricas noutras áreas de Galiza ou están coidadosamente editadas para evitar que se nos identifique.

(CASTELÁ)

Vila Liberdade es un proyecto de casa cuir autogestionada situada en una aldea en Galicia (Península Ibérica).

Queremos proveer un espacio seguro para viajeres cuir y compañeres cuir locales en busca de tranquilidad para que puedan disfrutar de la vida rural, crear arte o relajarse.

El proyecto aún está en fase de desarrollo. La casa ya está habitada y los espacios de trabajo artístico son parcialmente utilizables, pero haremos más reformas en los próximos meses.

Todas las personas cuir son bienvenidas, esto es un espacio seguro para gente de todos los géneros y orientaciones (incluyendo todos los géneros no binarios, personas del espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) y trabajadores sexuales.

Tanto les habitantes permanentes como nuestra red local más próxima somos personas blancas de diversos géneros/orientaciones/capacidades funcionales/neuroestatus.

Reconocemos nuestros privilegios y animamos a todes les compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a señalarnos (en público o privado) cuando estemos siendo opresives o ignorantes en cualquier aspecto de cómo nuestros privilegios os afectan.

Aviso: por razones de seguridad (para protegernos de fachas y similares) estamos siendo vagues a propósito respecto al número e identidades específicas de les habitantes permanentes de la casa. Además, todas las fotos son o bien de localizaciones genéricas en otras áreas de Galicia o están cuidadosamente editadas para evitar que se nos identifique.

LGTBQIA+ exclusionism, asking for experiences, texts or opinions on healing processes 

For some time we've been concerned about exclusionist attitudes and behaviours, as this is a widespread tendence in LGTBQIA+ spaces, on and offline, in our country.

We as Vila Liberdade would like to write some materials explaining theory and origins of exclusionism and some guidelines for facilitating intracommunity healing processes wherever possible, be it educating to prevent it, creating safer spaces, restoring or not former exclusionists and healing for everyone in the group after that.

Have you written about these experiences or do you know of some activists doing that? Is there something you would advice to people dealing with this?

Proceso de responsabilidade, racismo (galego e castelá) 

Este proxecto inicialmente nomeámolo en homenaxe a un artista cuir que usara unha expresión racista nunha das súas letras. Eramos conscientes diso, pero equivocadamente pensamos que bastaba con ser conscientes diso da mesma forma que a miúdo se segue consumindo arte ou entretemento con contidos opresivos mentres se é crítique con eses aspectos.

Sentimos moito cometer este erro e estamos moi agradecides a une compañere cuir racializade que amablemente se tomou a molestia de explicarnos como iso non é suficiente cando se trata de nomear un proxecto colectivo inclusivo, e como podiamos facelo mellor se tomabamos a decisión de renombrarlo.

Aprendemos moito desa conversación, non só sobre mellorar nosa inclusividad, senón en canto a como a nosa cultura branca a miúdo repite este erro e outros similares debido ao protagonismo que lle damos a persoas individuais no canto de conceptualizar a vida en colectivo.

Como parte da nosa responsabilidade persoal e colectiva deixaremos esta mensaxe nas nosas redes e blog para que lles compañeres cuir racializades poidades decidir por vosotres mismes si este proxecto é un espazo o bastante seguro para vosotres.

Somos conscientes de que ser blanques en si mesmo xa nos fai racistas e que nunca seremos un espazo 100% seguro nese aspecto. Aínda así, non deixaremos de tentar mellorar.

(CASTELLANO)

Este proyecto inicialmente lo habíamos nombrado en homenaje a un artista cuir que había usado una expresión racista en una de sus letras. Éramos conscientes de eso, pero equivocadamente pensamos que bastaba con ser conscientes de ello de la misma forma que a menudo se sigue consumiendo arte o entretenimiento con contenidos opresivos mientras se es crítique con esos aspectos.

Sentimos mucho haber cometido este error y estamos muy agradecides a une compañere cuir racializade que amablemente se tomó la molestia de explicarnos cómo eso no es suficiente cuando se trata de nombrar un proyecto colectivo inclusivo, y cómo podíamos hacerlo mejor si tomábamos la decisión de renombrarlo.

Aprendimos mucho de esa conversación, no solo sobre mejorar nuestra inclusividad, sino en cuanto a cómo nuestra cultura blanca a menudo repite este error y otros similares debido al protagonismo que le damos a personas individuales en vez de conceptualizar la vida en colectivo.

Como parte de nuestra responsabilidad personal y colectiva dejaremos este mensaje en nuestras redes y blog para que les compañeres cuir racializades podáis decidir por vosotres mismes si este proyecto es un espacio lo bastante seguro para vosotres.

Somos conscientes de que ser blanques en sí mismo ya nos hace racistas y que nunca seremos un espacio 100% seguro en ese aspecto. Aún así, no dejaremos de intentar mejorar.

Show thread

We are here again after migrating accounts (due to our recent name change).

In the next days the comrades who host our blog will be assisting with changing the url and it will be up again.

Sorry for any inconvenience and thanks for your patience!

Vila Liberdade is a self managed house project located in a village in Galiza (north-west Iberian Peninsule).

We intend to provide a safe space for queer travellers and locals to retreat, enjoy rural life and create art.

The project is still in develop, the house is inhabited and the art work spaces are partly usable, but more improvements are due in next months.

Every queer person is welcomed, this is a safe space for people of any gender or orientation (including every non binary gender, a-spec, pan people, etc) and sex workers.

Both permanent inhabitants and our closer local network are queer white people of diverse genders/orientations/abilities/neurostatus.

We acknowledge our privileges and encourage all queer comrades, specially racialised comrades, to call us in/out whenever we are doing anything oppressive or being ignorant/unaware in any way of how our privileges affect you.

Disclaimer: due to security reasons (to protect us from fash and similar) we are being vague on purpose about number and specific identities of permanent inhabitants in the house. Also, pictures either correspond to generic landscapes in other Galizan areas or are carefully edited to avoid any chance of doxxing.

Racism, accountability 

Our project was initially named after a queer artist who had used a racist expression in some lyrics. We were aware of that but mistakenly thought it was enough to acknowledge it in the same way one still consumes media with oppressive contents while being critical of those aspects.

We are really sorry for it and very grateful to a racialised queer comrade who kindly bothered to explain to us how that is not enough when it comes to naming an inclusive project, and how we could do better were us to decide on changing the name.

We learned a lot from that conversation, not only about bettering our inclusivity, but in regards to how our white culture often repeats this very mistake and similar ones due to giving prominence to individuals above communities.

As part of our personal and political accountability, we'll leave this public statement in our social networks and blog so any racialised queer comrades can decide for themselves if this is a safe enough space for them.

We are aware that being white makes us racists in itself and we'll never be 100% safe in that regard. Still, we won't stop trying to be better.

LGBTQIA+ Mastodon Instance

A Mastodon Instance for the LGBTQIA+ Community